MC KLUBBER VINNER MOT FÖRSÄKRINGSBOLAGET IF

IF SKULLE KASTA UT HELVETSÄNGLAR MC BERGEN, TWIN EAGLES HD MC FARSUND OCH FÖRENINGEN OLD HOGS MOSS SOM FÖRSÄLJARE

RÄTTENS DOM I MÅLEN MOT HELLS ANGELS: ”Hells Angels är en laglig förening i Norge, och förenings- och mötesfriheten är stadfäst i grundlagen. Man kan alltså inte heller utgå från att mc-klubben är en kriminell förening"!

Ända sedan 2020 har försäkringsbolaget IF arbetat för att få Hells Angels MC Bergen, samt Twin Eagles HD MC i Farsund och Old Hogs Association utanför Moss utslängda ur kundregistret. Försäkringsavtalen gällde försäkring av tre klubblokaler; i Farsund, utanför Moss och försäkring av klubblokalen Hells Angels i Bergen.

Att neka en kundförsäkring är dock inget företagen utan vidare har tillgång till. IF grundade begäran på att: "IF:s grundläggande policy är att vi inte erbjuder försäkringar där vi har anledning att tro att försäkringstagaren/försäkrade i större eller mindre utsträckning är inblandad i organiserad brottslighet".

Nu har försäkringsbolaget IF förlorat i två domstolar, tingsrätten och hovrätten i alla tre ovan nämnda mål. Gulating hovrätt slog senast fast, i målet mot Hells Angels MC Bergen (oktober 2023, att "Hells Angels är en laglig förening i Norge, och att förenings- och mötesfriheten är stadgad i grundlagen. Därför kan man inte utgå från att mc-klubben är en kriminell förening."

IF dömdes därmed att betala sammanlagt 178 000 NOK i rättegångskostnader i målet mot Hells Angels efter att ha förlorat två rättegångsomgångar, likaså ålades IF att betala rättegångskostnader i två rättegångsomgångar mot Twin Eagles HD MC i Farsund och Old Hogs förening utanför Moss. "If har inte kommit med några bevis för att dessa är kriminella klubbar eller kriminella medlemmar. Det har de inte tagit igen. Och det finns inte heller någon rimlig eller saklig anledning för försäkringsbolaget att säga upp försäkringsförhållandet”, har advokaterna uppgett till media.

MC-klubbarna gick därför till domstol för att få IF:s beslut olagligt förklarat, och det med stor framgång. Varken Finansöverklagandenämnden, tingsrätten eller hovrätten har gett bolaget rätt. IF rapporterar att de nu tar målen till Högsta domstolen. IF anser att kammarrättens rättstillämpning som avser 3-5 § 2 mom försäkringsavtalslagen är felaktig.

Kan ett försäkringsbolag neka dessa kunder försäkring? Nej, enligt både tingsrätten och hovrätten (i alla tre ovan nämnda fall) och nu kommer målet mot Hells Angeles MC Bergen upp i Högsta domstolen. Målen mot Twin Eagles HD MC och Foreningen Old Hogs (som IF även har förlorat i tingsrätt och hovrätt), har överklagats till Högsta domstolen, men lagts på is, eftersom målet mot Hells Angeles MC Bergen är prioriterat. .

Payback Norway har varit inblandad i alla tre ärendena, särskilt de mot Twin Eagles HD MC i Farsund och föreningen Old Hogs utanför Moss, som Payback har samordnat via Elden Advokatfirma där advokat Heidi Reisvang har lett målen mot IF.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.